هفت ستاره  هفت ستاره

ماهنامه هفت ستاره شماره 9

دانلود ماهنامه

ويروس كرونا تاثيرات اساسي در مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، گردشگري، مذهبي، سياسي و امنيتي كشورهاي مختلف جهان گذاشته است، اما شدت و ضعف‌هايش ممكن است در كشورهاي مختلف متفاوت باشد. ركودي كه در شرايط اقتصادي بين‌المللي رخ داده تبعاتش را هنوز به خوبي نشان نداده است. بحراني كه اقتصاد كل دنيا را تحت‌تاثير قرار داده و تاثيراتش بر اقتصاد كشورها تقريبا در هر نقطه‌اي از جهان مشهود است و هيچ كشوري نمي‌تواند به صورت مستقل به لحاظ اقتصادي مسائلش را حل كند و پيش ببرد و در این میان يكي از بخش‌هايي كه در اين دوره آسيب جدي ديده صنعت گردشگري است. کرونا یک هشدار مهم به تمامی دولتها در سراسر جهان بود که نشان دهد سلامت عمومی جامعه برای رشد اقتصادی و البته حفظ و توسعه صنعت گردشگری یک کشور اولویتی انکارناپذیر است و اگر دولت ها مولفه های جامعه وامنیت مثل سلامت عمومی مردم خود را مورد توجه قرار ندهند تاثیراتی خواهد گذاشت که سال های سال جبران آن امکان پذیر نخواهد بود. علیرضا فرضی دیری ويروس كرونا تاثيرات اساسي در مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، گردشگري، مذهبي، سياسي و امنيتي كشورهاي مختلف جهان گذاشته است، اما شدت و ضعف‌هايش ممكن است در كشورهاي مختلف متفاوت باشد. ركودي كه در شرايط اقتصادي بين‌المللي رخ داده تبعاتش را هنوز به خوبي نشان نداده است. بحراني كه اقتصاد كل دنيا را تحت‌تاثير قرار داده و تاثيراتش بر اقتصاد كشورها تقريبا در هر نقطه‌اي از جهان مشهود است و هيچ كشوري نمي‌تواند به صورت مستقل به لحاظ اقتصادي مسائلش را حل كند و پيش ببرد و در این میان يكي از بخش‌هايي كه در اين دوره آسيب جدي ديده صنعت گردشگري است. کرونا یک هشدار مهم به تمامی دولتها در سراسر جهان بود که نشان دهد سلامت عمومی جامعه برای رشد اقتصادی و البته حفظ و توسعه صنعت گردشگری یک کشور اولویتی انکارناپذیر است و اگر دولت ها مولفه های جامعه وامنیت مثل سلامت عمومی مردم خود را مورد توجه قرار ندهند تاثیراتی خواهد گذاشت که سال های سال  

 
نظراتـــــــــ